Regulamin

Home : Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „WIENIECWARSZAWA.PL”

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i administratorem strony internetowej „wieniecwarszawa.pl” jest Pan Dariusz Jakubisiak oraz Pan Mariusz Jakubisiak, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej działającej pod firmą JAKUBISIAK s. c. Dariusz i Mariusz Jakubisiak, z siedzibą w Warszawie (02-021), przy ul. Grójeckiej 19/25, zgodnie ze stosownymi wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu spółki cywilnej do CEiDG to urząd Miasta Stołecznego Warszawy, zarejestrowanej jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 521 346 31 17, regon: 141193478, tel. kontaktowy: 22 4357326, e-mail: biuro@wieniecwarszawa.pl, dalej zwanej jako „Jakubisiak s.c.”.

1.2. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowanie „wieniecwarszawa.pl” każdorazowo oznacza serwis internetowy na stronie www.wieniecwarszawa.pl, której właścicielem oraz administratorem jest Jakubisiak s.c.

1.3. Przedmiotem działalności „Jakubisiak s.c.” jest m.in. sprzedaż za pośrednictwem „wieniecwarszawa.pl” wyrobów pogrzebowych, tj. wieńców, wiązanek i stroików żałobnych, zwanych dalej „Produktami”.

1.4. Obszarem działalności Jakubisiak s.c., na którym realizowana jest sprzedaż Produktów za pośrednictwem „wieniecwarszawa.pl”, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko w języku polskim.

1.5. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany przez Klienta adres lub ich odbiór może nastąpić osobiście w siedzibie Jakubisiak s.c. lub Biurze Obsługi Jakubisiak s.c. Dostawy Produktów realizowane są przez Jakubisiak s.c. we własnym zakresie.

1.6. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie internetowej„wieniecwarszawa.pl” są własnością Jakubisiak s.c. i objęte są ochroną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – t.j.).

1.7. Zamówień w serwisie „wieniecwarszawa.pl” może dokonywać osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną, jak również pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument (dalej zwani „Klientami”). Za konsumenta uważa się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.8. Klient może składać zamówienia co do zasady przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu „wieniecwarszawa.pl”. Jakubisiak s.c. zastrzega jednak, że w pewnych okresach czasu serwis „wieniecwarszawa.pl” może nie być dostępny dla Klientów, w szczególności w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych powodujących brak dostępności do przedmiotowego serwisu.

1.9. Jakubisiak s.c. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane Produkty były wolne od wad. Jakubisiak s.c. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem jest przedsiębiorca. W przypadku umów zawieranych z konsumentami, Jakubisiak s.c. zobowiązany jest do dostarczenia Produktów wolnych od wad i ponosi odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

1.10. Ceny prezentowane w serwisie „wieniecwarszawa.pl” są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Jakubisiak s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen prezentowanych w serwisie „wieniecwarszawa.pl”. W przypadku zmiany cen przez Jakubisiak s.c. obowiązuje cena aktualna na chwilę złożenia zamówienia przez Klienta. Ewentualne zwroty gotówki również będą dokonywane przez Jakubisiak s.c. w złotych polskich (PLN).

1.11. Jakubisiak s.c. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie Produktów lub ich niedostarczenie z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych lub z powodu braku lub opóźnienia w płatnościach za zamówione Produkty.

1.12. Jakubisiak s.c. realizuje dostawy Produktów po dokonaniu opłaty gotówką lub zaksięgowaniu należnej wpłaty na rachunku bankowym.

1.13. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość przesyłana na podany przez Klienta adres e-mail) lub telefonicznie (na wskazany przez Klienta numer kontaktowy) przez pracownika Jakubisiak s.c. upoważnionego do obsługi serwisu„wieniecwarszawa.pl”.

1.14. Z zastrzeżeniem pkt. 1.12 powyżej, Jakubisiak s.c. realizuje wyłącznie zamówienia należycie opłacone.

1.15. Zmiana zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu „wieniecwarszawa.pl” jest niedopuszczalna. W wyjątkowych sytuacjach Jakubisiak s.c. może zgodzić się na zmianę przez Klienta zamówienia, jeżeli od przyjęcia zamówienia przez Jakubisiak s.c. nie minęło 48 h. Jakubisiak s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na zmianę zamówienia w powyżej wskazanym przypadku.

1.16. Jakubisiak s.c. dokłada wszelkich starań, aby dostarczane Produkty były wierną kopią Produktów prezentowanych na stronie serwisu „wieniecwarszawa.pl”. Jednakże w związku z sezonowością i możliwą niedostępnością niektórych odmian kwiatów i dodatków dekoracyjnych, Jakubisiak s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany składu Produktów, w szczególności jeżeli zmiana jest konieczna w celu terminowej realizacji zamówienia. Jakubisiak s.c. informuje również, że dostarczane Produkty mogą różnić się nieznacznie od tych prezentowanych na zdjęciach na stronie „wieniecwarszawa.pl” także ze względu na indywidualny styl każdego florysty. W każdym przypadku Jakubisiak s.c. dołoży wszelkich starań, aby Produkt utrzymał swój charakter, wielkość, kształt i kolorystykę, zapewniając tym samym możliwie największe podobieństwo do Produktu zaprezentowanego na stronie serwisu „wieniecwarszawa.pl”. W przypadku zaistnienia powyżej wskazanych różnic, cena Produktu pozostaje bez zmian. Dodatki do Produktów także mogą się różnić od tych prezentowanych na zdjęciach na stronie serwisu „wieniecwarszawa.pl” ze względu na ich sezonowość i możliwą niedostępność. W każdym przypadku Jakubisiak s.c. gwarantuje, że wartość i specyfika danego Produktu zostanie zachowana.

1.17. Jakubisiak s.c. informuje, że nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.).

1.18. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy z dnia 08.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. 2017,. Poz.3  z późn. zm.).

  1. Dane osobowe

2.1. Klient dokonując zamówienia w serwisie „wieniecwarszawa.pl” i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie z Jakubisiak s.c. i/lub przesyłając swoją opinię przy użyciu formularza dostępnego w serwisie „wieniecwarszawa.pl”, przekazuje Jakubisiak s.c. swoje dane osobowe. W przypadku dokonania zamówienia bez rejestracji konta oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego, przekazania opinii podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu umowy zawartej z Klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (kontakt z Klientem, zamieszczenie opinii wyrażonej przez Klienta, z zastrzeżeniem, że opinia nie zawiera żadnych danych Klienta, zamieszczana jest w serwisie „wieniecwarszawa.pl” jedynie z podaniem imienia, pseudonimu podanego przez Klienta) oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami serwisu „wieniecwarszawa.pl”.

2.2.Dane osobowe Klienta wykorzystywane są przez Jakubisiak s.c. jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Klienta: dla potrzeb kontaktu z Klientem (przez okres kontaktowania się z Klientem), i/lub wykonania umowy sprzedaży (do czasu wykonania umowy, jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Jakubisiak s.c. z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze handlowym.

2.3.Administratorem danych osobowych jest Jakubisiak s.c. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 2.1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały przekazane Jakubisiak s.c. Dane osobowe udostępnione Jakubisiak s.c. nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie serwisu „wieniecwarszawa.pl”, w innym celu niż wskazane w tymże regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Klienta.

-Jakubisiak s.c. informuje, że Klient ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Klienta cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

-Jakubisiak s.c. niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

-Jakubisiak s.c. przetwarza dane osobowe przekazywane przez Klienta serwisu „wieniecwarszawa.pl” w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

  1. Składanie zamówień

3.1. Jakubisiak s.c. przyjmuje zamówienia na Produkty poprzez:

― serwis „wieniecwarszawa.pl” na stronie internetowej www.wieniecwarszawa.pl

― telefon 22 435 73 26 (w dni powszednie, w godzinach 9:00 – 20:00)

― faks 22 435 73 27 (PN – PT 8:00 – 16:00)

― pocztę elektroniczną, na adres e-mail: biuro@wieniecwarszawa.pl

― osobiście w jednym z trzech Biur Obsługi w Warszawie:
– ul. Grójecka 19/25 (PN – PT 8:00 – 16:00)
– ul. Kazimierzowska 43 (PN – PT 8:00 – 16:00)
– al. Komisji Edukacji Narodowej 103 (PN – PT 8:00 – 16:00)

W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie, faksem, osobiście lub mailowo Klient proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności adresu email i telefonu kontaktowego, a do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Jakubisiak s.c. treści proponowanej umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie na podany przez Klienta adres email lub podczas osobistego składania zamówienia – dokumentem potwierdzającym przyjęcie go do realizacji.

3.2. Zamówienia przyjmowane są nie później niż 2 dni robocze przed wskazanym przez Klienta terminem dostawy lub odbioru. W wyjątkowych sytuacjach Jakubisiak s.c. może przyjąć zamówienie później niż 2 dni robocze, jednakże nie później niż 24h przed wskazanym przez Klienta terminem dostawy (zamówienie ekspresowe). W przypadku zamówień ekspresowych konieczny jest kontakt telefoniczny ze strony Klienta. Jakubisiak s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w powyżej wskazanym przypadku.

3.3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu „wieniecwarszawa.pl” Klient powinien wybrać Produkty, które chce nabyć, określić ich ilość oraz dodać do „Koszyka”. Następnie Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, oraz imię i nazwisko osoby zmarłej, adres dostawy (lub zaznaczyć opcję osobistego odbioru), numer telefonu oraz adres e-mail, potwierdzić pełnoletniość, zapoznanie się z regulaminem serwisu „wieniecwarszawa.pl”. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu płatności i klika na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co oznacza potwierdzenie chęci zawarcia umowy z Jakubisiak s.c.

3.4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia poprzez serwis „wieniecwarszawa.pl” jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, zwłaszcza pól oznaczonych „*”. W przypadku, gdy podane dane są niedokładne, w szczególności jeżeli dane adresowe uniemożliwiają dostarczenie zamówionego Produktu, Jakubisiak s.c. zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia lub anulowania przyjętego zamówienia, po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustalenia poprawnych danych.

3.5. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient może dokonać zmiany zamówienia lub wybranych metod płatności. Po złożeniu zamówienia możliwość taka istnieje na warunkach określonych w pkt. 1.15. powyżej.

3.6. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem serwisu „wieniecwarszawa.pl”, Klient otrzyma drogą e-mail wygenerowane automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji przez Jakubisiak s.c. następuje po otrzymaniu płatności i zgodnie z pkt. 1.13 powyżej na wskazany uprzednio przez Klienta adres mailowy. W przypadku przyjęcia zamówienia telefonicznie, Jakubisiak s.c. przesyła do Klienta wiadomość e-mail (na wskazany uprzednio przez klienta adres) z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Jakubisiak s.c. wiadomości e-mail, w której Klient potwierdza złożone zamówienie oraz wolę zawarcia umowy; następnie po otrzymaniu płatności Jakubisiak s.c. potwierdza przekazanie zamówienia do realizacji oraz zawarcie umowy w wiadomości e-mail do Klienta. Jakubisiak s.c. informuje, że poczta elektroniczna jest trwałym nośnikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm. – t.j.).

3.7. Miejscem spełnienia przez Jakubisiak s.c. świadczenia związanego z zakupem przez Klienta Produktów za pośrednictwem serwisu „wieniecwarszawa.pl” jest adres dostawy wskazany przez Klienta, a w przypadku odbioru osobistego – adres siedziby Jakubisiak s.c. lub Biura Obsługi Jakubisiak s.c.

3.8. Dostępne w serwisie „wieniec warszawa.pl” sposoby płatności to:

  1. a) płatność gotówką z góry w siedzibie lub Biurze Obsługi Jakubisiak s.c.
  2. b) płatność z góry przelewem na rachunek bankowy Jakubisiak s.c.
  3. c) płatność z góry – rozliczenie transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Przelewy24.

3.9.Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych PayPal obsługuje spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, zaś płatności za pomocą systemu płatności Przelewy24.

  1. Realizacja zamówienia

4.1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności przez Klienta oraz spełnieniu innych wymagań określonych w niniejszym regulaminie.

4.2. Możliwe do wyboru formy płatności w serwisie „wieniecwarszawa.pl” to: przelew, płatność gotówką bezpośrednio w Biurze Obsługi Jakubisiak s.c. lub płatność przez stronę.

4.3. Szczegółowe zasady doręczania Produktów określone są w pkt. 5 niniejszego regulaminu „Terminy i warunki doręczeń Produktów”.

4.4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na niedostępność określonych Produktów, Jakubisiak s.c. poinformuje o powyższym Klienta oraz umożliwi mu zastąpienie tych produktów produktami o tej samej wartości i jakości, rezygnację z całości lub części zamówienia.

5.Terminy i warunki doręczeń Produktów

5.1. W przypadku wyboru opcji dostawy Produktów przez Jakubisiak s.c., zamówione Produkty dostarczane są przez upoważnionego pracownika Jakubisiak s.c. (zwanego dalej „Dostawcą”) pod wskazany przez Klienta (za pośrednictwem serwisu „wieniecwarszawa.pl” lub osobiście w jednym z Biur Obsługi) adres oraz – w miarę możliwości – o określonej przez Klienta godzinie.

5.2. Produkty dostarczane są od poniedziałku do soboty (6 dni w tygodniu), z zastrzeżeniem pkt. 5.3 poniżej.

5.3. Produkty nie są dostarczane w dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90 z późn. zm. – t.j.).

5.4. Produkty mogą być dostarczone przez Jakubisiak s.c. w następujące miejsca:

– do domu rodziny osoby zmarłej;

– do kościoła przed ceremonią pogrzebową – ustawione przy trumnie/urnie;

– do domu pogrzebowego lub kaplicy – ustawione przy trumnie bądź przekazane obsłudze uroczystości;
– w inne, wskazane przez Klienta miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5. Nieodpłatna dostawa Produktów dotyczy zamówień na łączną kwotę co najmniej 400 zł (słownie: czterysta złotych), do kwoty tej nie wlicza się kwota kosztów dostawy,  w obrębie m. st. Warszawy. Cena i warunki płatności za dostawę przy zamówieniu mniejszym niż 400 zł lub poza obszar Warszawy określone są następująco:

– przy zamówieniu nieprzekraczającym 400 zł. koszt dostawy na terenie Warszawy wynosi 40 zł. i płatny jest łącznie z opłatą za wybrany produkt,

– przy zamówieniu dostawy poza teren Warszawy w promieniu 40 km od pracowni przy ul. Piotrkowskiej 7 w Warszawie, niezależnie kwoty zamówienia koszt dostawy wynosi 99 zł. i płatny jest łącznie z opłatą za wybrany produkt.

W pozostałych przypadkach, możliwość realizacji i koszt dostawy jest ustalany indywidualnie.

5.6. Aby zapewnić skuteczność realizacji zamówienia, Klient podaje podczas składania zamówienia numer telefonu kontaktowego, pod którym Klient lub osoba upoważniona przez Klienta będzie dostępna w dniu dostarczenia Produktów, w szczególności w celu umożliwienia Dostawcy skontaktowania się z Klientem lub osobą upoważnioną przez Klienta do odbioru Produktów.

5.7. Dostawca Produktu – w razie konieczności – może skontaktować się telefonicznie z Klientem lub osobą przez niego upoważnioną do odbioru Produktów, w szczególności w celu potwierdzenia adresu i godziny dostawy.

5.8. Odbiór Produktów Klient lub osoba przez niego upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu dostawy. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu Jakubisiak S.C. zastrzega sobie dokonanie potwierdzenia dostarczonego produktu poprzez wysłanie zdjęcia mms-em na podany w zamówieniu numer telefonu komórkowego lub adres email.

5.9. W sytuacji, gdy Dostawca nie zastanie Klienta lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru Produktów pod wskazanym przez Klienta adresem lub okaże się, że wskazany adres jest nieprawidłowy, jak również w sytuacji, gdy Klient lub osoba przez niego upoważniona odmówi odbioru Produktu/Produktów lub z powodu innych przyczyn leżących po stronie Klienta lub osoby upoważnionej przez niego do odbioru Produkt/Produkty nie zostaną odebrane, Dostawca przekaże Produkt/Produkty do siedziby Jakubisiak s.c. W powyższej sytuacji Jakubisiak s.c. nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie Produktu/Produktów.

  1. Postanowienia ogólne; prawa konsumenta

6.1. Pracownicy Jakubisiak s.c. upoważnieni do obsługi serwisu „wieniecwarszawa.pl” udzielają Klientom wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.

6.2. Godziny pracy Biur Obsługi serwisu„wieniecwarszawa.pl” są tożsame z godzinami pracy Biur Obsługi Jakubisiak s.c., o których mowa w pkt. 3.1. powyżej.

6.3. Odpowiedzialność Jakubisiak s.c. za wykonanie umowy ograniczona jest do wysokości wartości zamówienia.

6.4. W przypadku reklamacji rozpatrzonej na korzyść Klienta Jakubisiak s.c. dokona zwrotu należności w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji i ustalenia szczegółów dotyczących zwrotu należności (np. podania przez Klienta numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków).

6.5. Postanowienia pkt. 6.3. i 6.4. powyżej nie mają zastosowania do konsumentów. W przypadku zamówień realizowanych na rzecz konsumentów stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm. – t.j.).

6.6. Niniejszy regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza praw konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

6.7. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm. – t.j.), konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia zamówionych Produktów w posiadanie przez Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta do odbioru Produktów, odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w stosunku do Jakubisiak s.c. oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy lub elektroniczny Jakubisiak s.c. wskazany w pkt. 1.1. powyżej.

6.8. Jakubisiak s.c., w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku, informuje, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm. – t.j.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie), jak również umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. świeże kwiaty).

6.9. Jakubisiak s.c. informuje, że konsument w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Jakubisiak s.c.

6.10. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy Jakubisiak s.c. zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Jakubisiak s.c. został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Jakubisiak s.c. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem otrzymanych płatności.

7.Reklamacje

7.1. Jakubisiak s.c. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem jest przedsiębiorca. W przypadku umów zawieranych z konsumentami, Jakubisiak s.c. zobowiązany jest do dostarczenia Produktów wolnych od wad i ponosi odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym

7.2. Reklamacja może być złożona poprzez:

― faks 22 435 73 27 (PN – PT 8:00 – 16:00)

― pocztę elektroniczną, na adres e-mail: biuro@wieniecwarszawa.pl

― na piśmie na adres jednego z trzech Biur Obsługi w Warszawie:

– ul. Grójecka 19/25 (PN – PT 8:00 – 16:00)
– ul. Kazimierzowska 43 (PN – PT 8:00 – 16:00)
– al. Komisji Edukacji Narodowej 103 (PN – PT 8:00 – 16:00)

Do reklamacji Klient powinien dołączyć kopię potwierdzenia zakupu (np. kopię faktury VAT lub paragonu fiskalnego).

7.3. Z zastrzeżeniem pkt. 7.4. poniżej, reklamacje dotyczące produktów rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Jakubisiak s.c. Jakubisiak s.c. zastrzega sobie prawo do przedłużenia powyższego terminu o kolejne 7 dni roboczych, jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu, jednakże Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o wydłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji.

7.4. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności świeżych kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 1 dnia od daty dostarczenia zamówienia. Zalecane jest przedstawienie wraz z reklamacją zdjęcia reklamowanego Produktu. Po upływie powyższego terminu rozpatrzenie reklamacji może być niewykonalne.

7.5. W ramach rozpatrywania reklamacji, Jakubisiak s.c. dołoży wszelkich starań w celu wyjaśnienia sytuacji i zaproponuje możliwe rozwiązanie. O rozpatrzeniu reklamacji Jakubisiak s.c. poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym).

7.6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm. – t.j.).

7.7. Jeżeli postanowienia ust. 7.2.-7.5. powyżej będą mniej korzystne dla Klienta będącego konsumentem od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza w odniesieniu do terminów rozpatrywania reklamacji, względem Klientów będących konsumentami będą mieć zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady.

7.8. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7.9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce KONSUMENCI – Instytucje konsumenckie – Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  1. Usługi świadczone droga elektroniczną

8.1.Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu Klientom dokonywania zakupów w serwisie „wieniecwarszawa.pl”, a także na udostępnieniu usługi „Podziel się opinią” oraz usługi otrzymywania drogą mailową informacji handlowych, od Sprzedającego.

8.2.Usługa „Podziel się opinią” pozwala na zamieszczenie Klientowi subiektywnej oceny dot. produktów, świadczenia usług przez Jakubisiak s.c., po uprzednim zaakceptowaniu treści opinii przez Jakubisiak s.c.. Klient nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Jakubisiak s.c, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

8.3. Klienci nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Jakubisiak s.c., czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

8.4.Jakubisiak s.c. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie serwisu „wieniecwarszawa.pl”. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Jakubisiak s.c. wskazane w niniejszym regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Klienci proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej lub pisemnej do Jakubisiak s.c.

8.5.Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną Jakubisiak s.c. rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Jakubisiak s.c..

9.Postanowienia końcowe

9.1. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

9.2. Jakubisiak s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad funkcjonowania serwisu „wieniecwarszawa.pl”, zasad sprzedaży, zmiana przepisów prawa). Zmiana regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż po 14 dniach od powiadomienia o zmianach. W celu uniknięcia wątpliwości, Jakubisiak s.c. wskazuje, że zmian w regulaminie nie stosuje się do zawartych umów sprzedaży.

9.3. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym serwisu „wieniecwarszawa.pl” są następujące: przeglądarka Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript. Serwis „wieniecwarszawa.pl” zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywania preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Klient sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu.

9.4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie w serwisie „wieniecwarszawa.pl”, treści o charakterze bezprawnym. Jakubisiak s.c zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.

9.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

 


Załącznik nr 1